Llengües

Secretaria

Preinscripció PFI

Cartell Convocatoria

Llistat provisional de sol·licituds 

Llistat definitiu de sol·licituds

Assignats al centre (novetat 6/7/2021)

Assignats a un altre centre (novetat 6/7/2021)

Documentació que cal aportar escanejats amb la sol·licitud de preinscripció (online) i després presentar presencialment durant la entrevista:

1. Full de sol·licitud de preinscripció. Omplert i firmat.

Codi del centre: 08042573
Nom del centre: Institut Lluïsa Cura
Especialitat: Auxiliar de comerç i atenció al públic
Curs: 1

2. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l'alumne o alumna.
3. Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de
residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o
volant municipal de convivència.
4. Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a
l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.
Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:
5. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
6. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o si la persona
sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

! IMPORTANT ! Només s'ha de presentar la sol·licitud una vegada al centre de la primera opció.
 
Per presentar la sol·licitud i la documentació heu de completar el formulari i adjuntar la documentació escanejada als camps que es demanen.
 
Del 10 al 21 de maig de 2021 
 

Periode finalitzat

 

 

 

CALENDARI:

Abans de la preinscripció

  • 7 de maig de 2021: oferta inicial de places escolars

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

Presenta la sol·licitud de preinscripció i fes el seguiment

  • Del 10 al 21 de maig de 2021: presentació de sol·licituds

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

  • Del 10 al 28 de maig de 2021: entrevistes d'orientació i valoració

Es tracta d'entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, els interessos, motivació i aptituds de l'alumne/a així com a la seva manca d'experiència laboral. Tindran lloc segons la convocatòria individual feta pel centre.

  • 3 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

  • 4 de juny de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226 de Barcelona).

  • Del 4 a l'11 de juny de 2021: presentació de reclamacions

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

  • 16 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

  • 6 de juliol de 2021: oferta final de places escolars

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

  • 6 de juliol de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Finalment, publicació de la llista d'alumnes admesos al centre i de la llista d'espera.

Formalitza la matriculació

  • De l'1 al 10 de setembre de 2021: matriculació

Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada.

Back to Top