Llengües

Institut

Trets d'identitat

Titularitat

L'institut eCAT-bcn "Lluïsa Cura" és un centre públic de titularitat municipal

El projecte educatiu

Podeu veure el projecte educatiu del centre fent clic aquí.

Aspectes significatius de les normes del centre. 

Les normes del centre es consideraran acceptades per part de l'alumne en el moment de la matrícula. 

El centre es defineix com escola laica, en el sentit que les manifestacions externes de  religiositat han de romandre a l’àmbit privat de les persones i en cap cas s’admetrà que sota l’argument de la defensa dels drets individuals es dedueixin situacions discriminatòries que a la pràctica limitin aquests drets, especialment pel que fa a la raó de gènere. (Nou Projecte educatiu de centre – PEC)

En aplicació dels valors i finalitats establerts en el PEC que fan referència al principi de laïcitat en l’educació, a la no discriminació per raó de sexe, a la inserció laboral i a la integració a la nostra cultura s’estableix que en el centre i en totes les activitats externes al mateix que es realitzin vinculades al procés d’aprenentatge, els i les alumnes hauran d’estar amb el cap i la cara descobertes,  tot respectant els comportaments que en privat es puguin tenir. (Normes d’organització i funcionament de centre - NOFC)

Un valor fonamental i definitori del centre és promoure i defensar la llengua i la cultura catalanes, per la qual cosa la llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge. (Nou Projecte educatiu de centre – PEC)

Les llengües

La llengua vehicular i d’aprenentatge del centre és la llengua catalana.

Les llengües estrangeres són indispensables en tots els nivells i esdevenen fonamentals a l’hora de cercar una feina. Per això, és molt important el domini i el coneixement d’una llengua estrangera en tots els cicles i de dues en d’altres. Amb aquesta finalitat, es destinaran part de les hores de lliure disposició del centre.

L'aprenentatge de l'anglès és un objectiu fonamental a aconseguir, pel seu caràcter de llengua internacional de comunicació, i es potenciarà a través de grups partits, intercanvis, aula d’auto-aprenentatge d’idiomes, etc. El francès i l’alemany també tindran la mateixa metodologia per al seu aprenentatge.

Es vetlla per crear estratègies i instruments que impliquin tot el professorat en l’objectiu d’aconseguir les competències lingüístiques bàsiques.

Tipus de gestió

La gestió del centre està orientada a facilitar la funció pedagògica del professorat i el treball en equip, amb l’objectiu de dirigir coherentment el procés d’intervenció educativa en el nostre centre.

Tots els professors tenen unes funcions específiques assignades de les quals hauran d’informar el Claustre o els òrgans corresponents, així com també són responsables de les tasques de coordinació en les que estiguin implicats.

La gestió ha de ser transparent i les decisions han de quedar reflectides en les actes de reunions on constin els acords i les propostes dels diferents estaments. Els responsables de les reunions introduiran les actes a la intranet del centre.

Les decisions de gestió que afecten a la vida econòmica es prenen al Consell Escolar, una vegada escoltada la comissió econòmica i havent-se fet les propostes pertinents.

En l’àmbit administratiu pretén ser eficaç en la tramitació de la documentació de l’alumnat per tenir-la a punt en el moment de la matrícula i actualitzada durant el curs, així com en les demandes que puguin sorgir dels diferents estaments educatius.

Estudis impartits

La doble denominació del centre, “Escola d’Administració, Comerç i Turisme de Barcelona” – “Institut Lluïsa Cura”, pretén comunicar l’especialització dels ensenyaments impartits per a esdevenir una referència per a possibles futurs alumnes que volen iniciar o continuar estudis. En aquest sentit, el centre manifesta la voluntat d’oferir, en la mesura de les possibilitats i d’acord amb la demanda, tots els cicles de les famílies esmentades.

S’imparteix també un curs de formació d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.

 • Concrecions Curriculars de Centre: CCC

L’Escola és una Institució oberta

Col·labora amb altres instituts, escoles i entitats, participant en la mesura de les seves possibilitats, en les activitats que s’organitzen o en les què es requereix la seva intervenció:

 • Formació Dual i Pràctiques a les empreses
 • Participació en projectes europeus
 • Intercanvis d'alumnes a través de diferents xarxes en les quals participa l’institut NetinvetXarxa FP
 • Noves tecnologies. Connexió a Internet.
 • Participació en fires i concursos
 • Orientació professional i laboral
 • Acció tutorial
 • Borsa de treball connectada amb l'entorn empresarial del sector administratiu, comercial i turístic amb inserció laboral de la majoria dels nostres alumnes
 • Projecte lingüístic
 • Visites a empreses i institucions relacionades amb l'entorn professional d'administració comerç.
 • Xerrades de professionals de diversos àmbits.
 • Borsa de treball Online

consulteu el pec

Acords del consell escolar

30 de gener de 2020

 • Aprovació pressupost 2020

26 de setembre de 2019

 • Programació general anual del centre 2019/2020
 • Projecte de direcció 2019/2024

 

Back to Top